Uchwała Zarządu z dnia 06 stycznia 2014

Komunikat Organizacyjno-Finansowy MZSzach nr 1/2014

 

1. Komunikat ten stanowi uzupełnienie Komunikatu-Organizacyjno Finansowego PZSzach nr 1/2014 w zakresie przewidzianym dla WZSzach w pkt 18. Uprawnienia WZSzach.

1.1 MZSzach jest uprawniony do pobierania składek członkowskich, opłat licencyjnych i innych zgodnie z KOF PZSzach nr 1/2014 w pkt.1.4.

1.2. Składki członkowskie wpłacone do 30.04.2014 roku mają najwyższą ulgę.

1.3 Niezrzeszony w klubie zawodnik (w wypadku MZSzach z przynależnością klubową w CR -  MZSzach w Warszawie) posiadający licencję jest również zobowiązany do opłacenia rocznej składki członkowskiej.

 

 

Termin

wpłaty składki

Wysokość składki (w PLN)

Członkowie (bez szachistów niepełnosprawnych)

Szachiści niepełnosprawni,

Zawodnicy nie zrzeszeni

 w  klubach

1.01. – 30.04.2014 r.

350

300

25

1.05. – 30.06.2014 r.

400

350

30

1.07. – 31.12.2014 r.

500

500

40

 

 

2. Wszelkie opłaty za Licencje Zawodnicze, Klubowe, Sędziowskie i Szkoleniowców oraz roczne         opłaty uprawniające do sędziowania i szkolenia są pobierane wg zasad i stawek

z KOF PZSzach i w wysokości tam podanej.

2.1 Sędziowie klasy II, III i młodzieżowej roczną opłatę (50 zł) wpłacają do MZSzach, pozostali sędziowie bezpośrednio do PZSzach. Szczegóły w KOF PZSzach pkt.5

2.2 Opłaty roczne Szkoleniowców od trenerów I/II klasy pobiera PZSzach, od instruktorów MZSzach w wysokości 30 zł.

 

3. Opłaty za zgłoszenie turnieju do oceny rankingowej MZSzach ustala się na 0 PLN

– przy spełnieniu niżej podanych wymogów:

3.1 Sędzia zobowiązany jest do przesłania sprawozdania z zawodów (program ChessArbiter) do KKiR PZSzach na stronę Centralnego Rejestru PZSzach i publikację wyników zawodów.  Instrukcja pt. „Ważne informacje dotyczące sprawozdawczości sędziowskiej” opublikowana jest na stronie www.mzszach.pl w zakładce Kolegium Sędziów.

W przypadku programów SwissPerfect*/Swiss Manager pliki turniejowe (koniecznie z datami urodzeń zawodników) należy  wysłać na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.2 W przypadku: przekroczenia terminu wysłania sprawozdania (7 dni) / przesłania plików ChessArbitra tylko do MZSzach / odrzucenia złożonego w terminie sprawozdania z powodu błędów dyskwalifikujących sprawozdanie, turniej może zostać przyjęty do oceny rankingowej MZSzach po opłaceniu opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości 3 PLN od zawodnika, nie mniej jednak niż 50 PLN.

3.3 Nie wysyłamy sprawozdań z turniejów nie podlegających ocenie rankingowej.

(*SwissPerfect – program nie akceptowany przy sprawozdawczości do FIDE)

 

4. Wysokość opłaty rejestracyjnej za zmianę przynależności klubowej zawodnika z kategorią okręgową, wraz z wpisem do centralnego rejestru; ustala się na 30 PLN, pierwsza rejestracja w klubie 10 PLN. Opłata za zawodnika zmieniającego przynależność klubową ponownie przed upływem 6 miesięcy od ostatniej zmiany wynosi 200%  w/w stawek.

4.1. Opłata za wypożyczenie zawodników nie posiadających kategorii centralnych o rankingu FIDE niższym niż 1700 (okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące) wynosi 60 PLN. Wypożyczenie zawodnika (wyłącznie do rozgrywek drużynowych) następuje bez wypełniania karty zgłoszenia, na podstawie umowy między klubami, potwierdzenia wniesienia opłaty i potwierdzenia przez Przewodniczącego Komisji Ewidencji i Klasyfikacji MZSzach.

 

5. MZSzach nie pobiera opłaty za potwierdzenie kategorii okręgowej w CR PZSzach.

5.1 Opłata za wymianę/wydanie nowej legitymacji szachowej wynosi 20 PLN (z drukiem).

5.2 Opłata za wpis uzupełniający w legitymacji szachowej wynosi 10 PLN.

 

6. Ceny druków:

6.1. legitymacja szachowa – wg aktualnego cennika PZSzach – 6 PLN,

6.2. zapisy samokopiujące partii (100 szt.) – 6 PLN

6.3. karty zgłoszenia zawodników są do pobrania (bezpłatnie) i wydrukowania ze strony PZSzach, Regulamin Ewidencyjny PZSzach z dn. 24.12.2012 r.

 

7. Szczegóły dotyczące opłat (w tym karnych) w rozgrywkach drużynowych zawarte są

w Regulaminach rozgrywek.  Nieuregulowanie tych opłat powoduje nie dopuszczenie klubu do rozgrywek lub wyłączenie z nich w kolejnym sezonie.

 

8. Wpłat należy dokonywać na kontoMZSzach: Bank BGŻ nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 lub gotówką w trakcie dyżurów działaczy MZSzach.

 

9. Pozostałe stawki opłat wyżej nie wymienionych lub nie ujętych w Komunikacie

Organizacyjno-Finansowym PZSzach obowiązywać będą według odrębnych ustaleń.